امتیازات کنگره
تاریخ انتشار : 4/24/2017
دوباره دیکهنا : 5190

1ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در کنگره به صورت علمی ـ پژوهشی.

2ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در کنگره به صورت ISC.

3ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات کنگره.

4ـ صدور گواهی علمی پژوهشی و ISC برای محققانی که مقاله آنها مورد پذیرش واقع شده است.

 

کلیدی کلمات:
نظریه ارسال