کمیته علمی کنگره
تاریخ انتشار : 1396/2/4
بازدید : 6244

1. کمیته قرآن

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسین علوی مهر(زید عزه)

 

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی رضایی اصفهانی(زید عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد فاکر میبدی(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا مؤدب(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای عباس الهی(زید عزه)

5ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد تقی دیاری(زید عزه)

6ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای حمید ملکی(زید عزه)

 

2. 11ـ کمیته علوم حدیث

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالهادی مسعودی(زید عزه)

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمدکاظم طباطبایی(زیده عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید حیدر طباطبایی(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای فرهاد عباسی(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد غلام‌علی(زید عزه)

5ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین بهرامی(زید عزه)

 

3. 11ـ کمیته فقه و اصول فقه

مدیر: حجت الاسلام و المسلمین آقای سعید داودی  (زید عزه)

 

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوالقاسم مقیمی حاجی(زیده عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد قدسی(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای علی رحمانی سبزواری(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید مجتبی نجفی یزدی(زید عزه)

5ـ آقای دکتر محمود حکمت‌نیا(زید عزه)

4. 11ـ کمیته کلام

 

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد صفر جبرئیلی(زید عزه)

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد علی داعی نژاد(زید عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید رضا  شاکرین(زید عزه)

3ـ آقای دکتر قاسم جوادی صفری(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رسول رضوی(زید عزه)

5ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن طارمی راد(زید عزه)

6ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد تقی سبحانی نیا(زید عزه)

7ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدباقر پورامینی (زید عزه)

 

5. 11ـ کمیته علوم عقلی

 

 

مدیر: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه(زید عزه)

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد عرب صالحی(زید عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابوالحسن غفاری(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد عبداللهی(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای عبدالله محمدی(زید عزه)

5ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید احمد غفاری(زید عزه)

 

6. 11ـ کمیته اخلاق، تربیت و عرفان

 

مدیر: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد مهدی گرجیان(زید عزه)

 

 

 

اعضاء:         

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی همت بناری(زید عزه)

2ـ  حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد جواد رودگر(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید احمد فقیهی(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی زندیه(زید عزه)

5 ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محمد صادق موسوی نسب قمی(زید عزه)

6 ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد باقر امینی نژاد(زید عزه)

7. کمیته علوم انسانی

 

 

 

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید حمید جزائری(زید عزه)

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید مفید حسینی کوهساری(زید عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر امیر علی لطفی(زید عزه)

3ـ  حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا آقایی(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غلام‌رضا بهروزی لک(زید عزه)

5ـ جناب آقای عبدالوهاب فراتی(زید عزه)

8. کمیته علوم ادبی

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای حسین شیرافکن(زید عزه)

 

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین هادی نصیری(زید عزه)

2ـ آقای دکتر محمد جنتی فر(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد عشایری منفرد(زید عزه)

 

9. کمیته تاریخ و جغرافیا

 

 مدیر: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محسن الویری(زید عزه)

 

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری(زید عزه)

2ـ آقای دکتر نعمت الله صفری فروشانی(زید عزه)

3ـ آقای دکتر منصور داداش نژاد(زید عزه)

4ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین عبدالمحمدی(زید عزه)

5ـ آقای دکتر علی آقانوری(زید عزه)

10. کمیته علوم طبیعی

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید عیسی مسترحمی(زید عزه)

 

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباس‌علی واشیان(زید عزه)

2ـ آقای دکتر سید حسین امیدیانی(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید رضا  قلمکاریان اصفهانی(زید عزه)

4ـ آقای دکتر مهدی صیادی(زید عزه)

5ـ آقای دکتر غلام‌رضا نورمحمدی(زید عزه)

 

11. کمیته مستشرقان

 

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جواد اسکندرلو(زید عزه)

 

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسن زمانی(زید عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین محمدی(زید عزه)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین سید مجید پور طباطبایی(زید عزه)

4ـ آقای دکتر حسن رضایی هفتادر(زید عزه)

5ـ حجت الاسلام و المسلمن سید مهدی اعتصامی(زید عزه)

6ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد بهشتی مهر (زید عزه)

 

12. کمیته مطالعات منطقه‌ای

 

 

مدیر: حجت الاسلام و المسلمین آقای دشتی

 

قائم مقام: حجت الاسلام و المسلمین آقای تحیری

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر عون (هند)              

2ـ  حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلاجابر جعفری محمدی (پاکستان)

3ـ حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی رضوی اصیل (هند)

4ـ جناب آقای باقر اف (آذربایجان)

5ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر ازرقی (عراق)

6ـ جناب آقای دکتر رئیس اعظم شاهد (پاکستان)

7ـ جناب اقای دکتر محمد رضا یوسفی (افغانستان)                    

8ـ جناب آقای سید مهدی بطاط ( عراق)

9ـ جناب آقای محمد جواد اوتار (ترکیه)          

10ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد ذبیح افشاگر (افغانستان)

 

13. کمیته احیای آثار

 

مدیر: حجت الاسلام والمسلمین آقای رضا مختاری(زید عزه)

 

 

 

اعضاء:

1ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صادق حسینی اشکوری(زید عزه)

2ـ حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمود مرعشی نجفی(زید عزه)

حجت الاسلام و المسلمین طاهر عباس اعوان (زید عزه)

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن کشمیری (زید عزه)

5ـ حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباس رضا (زید عزه)

14. کمیته بانوان:

  مدیر: سرکار خانم دکتر فقیهی

اعضاء:

1ـ سرکار خانم علاسوند

2ـ سرکار خانم سیده سعیده غروی

3ـ سرکار خانم دکتر امیری

4ـ سرکار خانم دکتر شریف

5ـ سرکار خانم دکتر اردبیلی

6ـ سرکار خانم طوبی کرمانی

7ـ‌ سرکار خانم خزعلی

8ـ سرکار خانم صفاتی

9ـ سرکار خانم دکتر رودگر

کلمات کليدي:
ارسال نظر