امتیازات کنگره
تاریخ انتشار : 1396/2/4
بازدید : 5684

1ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در کنگره به صورت علمی ـ پژوهشی.

2ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در کنگره به صورت ISC.

3ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات کنگره.

4ـ صدور گواهی علمی پژوهشی و ISC برای محققانی که مقاله آنها مورد پذیرش واقع شده است.

 

کلمات کليدي:
ارسال نظر