تقویم و زمان بندی
تاریخ انتشار : 4/24/2017
دوباره دیکهنا : 1969

زمان برگزاری کنگره: اردیبهشت 1397

مهلت ارسال چکیده مقالات: حداکثر تا 31 اردیبهشت 1396 (تا پایان تیر 96 تمدید شد)

مهلت ارسال اصل مقالات: حداکثر تا اول شهریور 1396

کلیدی کلمات:
نظریه ارسال